YES OSHO

Subscribe to YES OSHO feed
Updated: 2 hours 39 min ago

പുതു സന്യാസം

Sun, 12/16/2018 - 07:40

ഞാന്‍ ലൈഗികതക്കും,പണത്തിന്നും ഏതിരല്ല .അത് നിങള്‍ഓര്‍ക്കണം .എല്ലായ്പോഴും ഓര്‍ക്കണം എന്നാല്‍ അതിന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ നിങളെ സഹായിക്കാനാണ്  ഞാന്‍ ഇവിടെയുള്ളത് അവയ്ക്കപ്പുറം പോകുന്നതിന്നെ തിര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍  അനുകുലിക്കുന്നു.ഭാഗികമായ വിപ്ലവം വിപ്ലവമല്ല അത് നിങളുടെ സ്വന്തം സത്തയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഉല്‍കണ്ടകളും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഉല്‍കണ്ടകളുടേയും അടിസ്ഥാനം ജീവിതമാണ്‌ .ഉല്‍കണ്ട തോന്നുവാനുള്ള ആ കാരണം ഒരു ദിവസം സംഭവ്യമാകുമെങ്കില്‍  നിങള്‍എന്തിന്നു ഉല്‍കണ്ടപെടണം  സന്യാസം സാഹസികതകളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മഹാതയതാണ് ഞാന്‍ തീര്‍ത്തും പുതിയ ഒരു സന്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നു  പലയനാ Read : പുതു സന്യാസം about പുതു സന്യാസം

ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ।

Sat, 12/15/2018 - 07:40

ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਹ ਸੁੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਘਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ-ਸ਼ੂਨਯ ਘਿਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ! ਹੋਣਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ! ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ! ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 'ਮਾਤਰ-ਜਿਉਣਾ' ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਧਯ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਸਭ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਤਣਾਓ ਸਭ ਸੰਗੀਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Read : ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। about ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ।

Just sitting, doing nothing, and the spring comes, and the grass grows by itself

Fri, 12/14/2018 - 07:40

Enlightenment is a simple realization that everything is as it should be.

That is the definition of enlightenment: everything is as it should be, everything is utterly perfect as it is. That feeling...and you are suddenly at home. Nothing is being missed. You are part, an organic part of this tremendous, beautiful whole. You are relaxed in it, surrendered in it. You don't exist separately -- all separation has disappeared. Read : Just sitting, doing nothing, and the spring comes, and the grass grows by itself about Just sitting, doing nothing, and the spring comes, and the grass grows by itself

ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। - ਓਸ਼ੋ

Fri, 12/14/2018 - 07:40

ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਸ ਦੋਵੇ ਬੱਚੇ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਹੋਗੇ । ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ । 
ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਹੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸਰਧਾ , ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ।
ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ , ਹਿੰਦੂ ਰਖਸ਼ਾ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ । ਮੁਸਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਬੱਚਾ ਮੁਸਲਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ । ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ । 
Read : ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। - ਓਸ਼ੋ about ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। - ਓਸ਼ੋ

ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

Thu, 12/13/2018 - 07:40

ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ;

ਮੁਹੰਮਦ ਇਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਗਏ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ-- ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ---- ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ... " ਹਜ਼ਰਤ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ -- ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੰਨਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ !?!"

ਮੁਹੰਮਦ ਠਿਠਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ । ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਥੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ । Read : ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ about ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ

Wed, 12/12/2018 - 07:40

ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਭੱਦਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਫ਼ਲ ਦੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿੜ੍ਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਫ਼ਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫ਼ਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜਣ ਜਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ, ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਚੀਖ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹ Read : ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ about ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ

Is there any meaning in life?"

Tue, 12/11/2018 - 07:40

Sipping a cup of tea, going for a morning walk, doing your work -- all these small activities make up your living. And each part, each moment of living, is meaningful. You just have to be there; otherwise, who is going to experience the meaning? Read : Is there any meaning in life?" about Is there any meaning in life?"

Love is innocent when there is no motive in it

Mon, 12/10/2018 - 07:40

Love is innocent when there is no motive in it. Love is innocent when it is nothing but a sharing of your energy. You have too much, so you share... you want to share.

And whosoever shares with you, you feel grateful to him or her, because you were like a cloud - too full of rainwater - and somebody helped you to unburden. Or you were like a flower, full of fragrance, and the wind came and unloaded you. Or you had a song to sing, and somebody listened attentively... so attentively that he allowed you space to sing it. So to whomsoever helps you to overflow in love, feel grateful. Read : Love is innocent when there is no motive in it about Love is innocent when there is no motive in it

Balance of emotion and intellect

Wed, 12/05/2018 - 07:40

The real problem is not the use of too much intelligence but the non-use of emotion. Emotion is 

completely disregarded in our civilization, so the balance is lost and a lopsided personality develops.

If emotion is also used, then there is no imbalance.

 

A balance of emotion and intellect must be maintained in the proper ratio; otherwise the whole 

personality gets diseased. It is just like using only one leg. You may keep on using it, but you get  Read : Balance of emotion and intellect about Balance of emotion and intellect

Pages